chilled-water unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chilled-water unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chilled-water unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chilled-water unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chilled-water unit

    * kinh tế

    thiết bị làm lạnh tuần hoàn nước