chilled-water line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chilled-water line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chilled-water line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chilled-water line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chilled-water line

    * kỹ thuật

    đường ống dẫn nước lạnh