chilled-water pipe [piping] nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chilled-water pipe [piping] nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chilled-water pipe [piping] giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chilled-water pipe [piping].

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chilled-water pipe [piping]

    * kỹ thuật

    đường ống dẫn nước lạnh