chilled-water temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chilled-water temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chilled-water temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chilled-water temperature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chilled-water temperature

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    nhiệt độ nước lạnh