chilled-water pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chilled-water pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chilled-water pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chilled-water pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chilled-water pipe

    * kỹ thuật

    đường ống dẫn nước lạnh