charge to mass ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

charge to mass ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm charge to mass ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của charge to mass ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • charge to mass ratio

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tỷ số điện tích trên khối lượng