charged atom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

charged atom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm charged atom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của charged atom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • charged atom

    * kỹ thuật

    vật lý:

    nguyên tử tích điện