charge of rupture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

charge of rupture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm charge of rupture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của charge of rupture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • charge of rupture

    * kỹ thuật

    tải trọng phá hoại