ceramic kiln nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ceramic kiln nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ceramic kiln giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ceramic kiln.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ceramic kiln

    * kỹ thuật

    lò gốm