catchment yield nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catchment yield nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catchment yield giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catchment yield.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • catchment yield

    * kỹ thuật

    lưu lượng bể tích nước

    lưu lượng của lưu vực