catchment geology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catchment geology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catchment geology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catchment geology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • catchment geology

    * kỹ thuật

    địa chất lưu vực