carved nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carved nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carved giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carved.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • carved

  made for or formed by carving (`carven' is archaic or literary)

  the carved fretwork

  an intricately carved door

  stood as if carven from stone

  Synonyms: carven

  Antonyms: uncarved

  Similar:

  carve: form by carving

  Carve a flower from the ice

  carve: engrave or cut by chipping away at a surface

  carve one's name into the bark

  Synonyms: chip at

  carve: cut to pieces

  Father carved the ham

  Synonyms: cut up

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).