carved meat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carved meat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carved meat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carved meat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carved meat

    * kinh tế

    thịt thái miếng