carouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carouse.

Từ điển Anh Việt

 • carouse

  /kə'rauz/

  * danh từ

  (như) carousal

  * nội động từ

  chè chén, ăn uống no say

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • carouse

  revelry in drinking; a merry drinking party

  Synonyms: carousal, bender, toot, booze-up

  engage in boisterous, drunken merrymaking

  They were out carousing last night

  Synonyms: roister, riot