roister nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roister nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roister giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roister.

Từ điển Anh Việt

 • roister

  /'rɔistə/

  * nội động từ

  làm om sòm, làm ầm ĩ

  chè chén ầm ĩ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • roister

  Similar:

  carouse: engage in boisterous, drunken merrymaking

  They were out carousing last night

  Synonyms: riot