carbonate lime nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbonate lime nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbonate lime giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbonate lime.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carbonate lime

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vôi cacbonat