carbonate hardness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbonate hardness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbonate hardness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbonate hardness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • carbonate hardness

  * kinh tế

  độ cứng cacbonat

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  độ cứng cacbonat