canary yellow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canary yellow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canary yellow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canary yellow.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • canary yellow

    a moderate yellow with a greenish tinge

    Synonyms: canary

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).