canary bird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canary bird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canary bird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canary bird.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • canary bird

    Similar:

    canary: any of several small Old World finches

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).