canary-yellow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canary-yellow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canary-yellow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canary-yellow.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • canary-yellow

    Similar:

    canary: having the color of a canary; of a light to moderate yellow

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).