canary seed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canary seed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canary seed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canary seed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • canary seed

    a mixture of seeds used to feed caged birds

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).