canary wine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canary wine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canary wine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canary wine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • canary wine

    a sweet white wine from the Canary Islands

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).