canary-coloured nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canary-coloured nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canary-coloured giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canary-coloured.

Từ điển Anh Việt

  • canary-coloured

    /kə'neəri'kʌləd/

    * tính từ

    màu vàng nhạt