cadge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cadge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cadge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cadge.

Từ điển Anh Việt

 • cadge

  /kædʤ/

  * động từ

  đi lang thang ăn xin; xin xỏ

  to cadge a meal: xin một bữa ăn

  to be always cadging

  lúc nào cũng xin xỏ

  đi bán hàng rong

  ăn bám, ăn chực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cadge

  Similar:

  mooch: ask for and get free; be a parasite

  Synonyms: bum, grub, sponge

  schnorr: obtain or seek to obtain by cadging or wheedling

  he is always shnorring cigarettes from his friends

  Synonyms: shnorr, scrounge