scrounge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrounge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrounge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrounge.

Từ điển Anh Việt

 • scrounge

  /skraundʤ/

  * ngoại động từ

  (từ lóng) ăn cắp, xoáy, nẫng

  ăn xin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scrounge

  collect or look around for (food)

  Synonyms: forage

  Similar:

  schnorr: obtain or seek to obtain by cadging or wheedling

  he is always shnorring cigarettes from his friends

  Synonyms: shnorr, cadge