schnorr nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schnorr nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schnorr giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schnorr.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • schnorr

    obtain or seek to obtain by cadging or wheedling

    he is always shnorring cigarettes from his friends

    Synonyms: shnorr, scrounge, cadge

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).