burnt center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

burnt center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm burnt center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của burnt center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • burnt center

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tâm cháy