broom handle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

broom handle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm broom handle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của broom handle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • broom handle

    Similar:

    broomstick: the handle of a broom

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).