broomweed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

broomweed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm broomweed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của broomweed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • broomweed

    annual of southwestern United States having rigid woody branches with sticky foliage and yellow flowers

    Synonyms: broom-weed, Gutierrezia texana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).