broom grass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

broom grass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm broom grass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của broom grass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • broom grass

    any of several grasses of the genus Andropogon; used in broom making

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).