broom-stick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

broom-stick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm broom-stick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của broom-stick.

Từ điển Anh Việt

  • broom-stick

    /'brumstik/

    * danh từ

    cán chổi