brittle star nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brittle star nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brittle star giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brittle star.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brittle star

    an animal resembling a starfish with fragile whiplike arms radiating from a small central disc

    Synonyms: brittle-star, serpent star

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).