brittle-ductile transition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brittle-ductile transition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brittle-ductile transition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brittle-ductile transition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brittle-ductile transition

    * kỹ thuật

    sự chuyển dễ vỡ-dễ kéo

    sự chuyển giòn giòn-dẻo