braided nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braided nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braided giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braided.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • braided

  * kỹ thuật

  chia thành nhiều nhánh

  được bện

  cơ khí & công trình:

  bị phân dòng (sông)

  điện:

  được tế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • braided

  woven by (or as if by) braiding

  braided cordage

  Similar:

  braid: make by braiding or interlacing

  lace a tablecloth

  Synonyms: lace, plait

  braid: decorate with braids or ribbons

  braid a collar

  braid: form or weave into a braid or braids

  braid hair

  Synonyms: pleach

  Antonyms: unbraid