braided hose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braided hose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braided hose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braided hose.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braided hose

    * kỹ thuật

    ống được bọc bố

    hóa học & vật liệu:

    ống mềm tế bọc