braided nylon rope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braided nylon rope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braided nylon rope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braided nylon rope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braided nylon rope

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dây thừng bện bằng sợi nilông