braided cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braided cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braided cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braided cable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braided cable

    * kỹ thuật

    cáp bện

    xây dựng:

    dây cáp bện