braided river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

braided river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm braided river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của braided river.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • braided river

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sông phân dòng