boiler sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boiler sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boiler sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boiler sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • boiler sheet

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thép tấm nồi hơi