belgian road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

belgian road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm belgian road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của belgian road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • belgian road

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường lát theo kiểu Bỉ