baseball team nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baseball team nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baseball team giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baseball team.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • baseball team

    a team that plays baseball

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).