baseball clinic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baseball clinic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baseball clinic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baseball clinic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • baseball clinic

    a meeting at which baseball players receive special evaluation and instruction

    a summer baseball clinic for promising young players

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).