azeotropic process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azeotropic process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azeotropic process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azeotropic process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • azeotropic process

    * kỹ thuật

    quá trình đẳng phí

    hóa học & vật liệu:

    phương pháp đẳng phí