azeotropic mixture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azeotropic mixture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azeotropic mixture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azeotropic mixture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • azeotropic mixture

    * kinh tế

    hỗn hợp đẳng phí

    * kỹ thuật

    hỗn hợp đồng sôi