azeotropic extraction method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azeotropic extraction method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azeotropic extraction method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azeotropic extraction method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • azeotropic extraction method

    * kinh tế

    phương pháp trích ly đẳng phí chất béo