azeotropic distillations method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azeotropic distillations method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azeotropic distillations method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azeotropic distillations method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • azeotropic distillations method

    * kinh tế

    phương pháp chưng cất đẳng phí