azeotropic point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azeotropic point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azeotropic point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azeotropic point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • azeotropic point

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    điểm đồng sôi