autograph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autograph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autograph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autograph.

Từ điển Anh Việt

 • autograph

  /'ɔ:təgrɑ:f/

  * ngoại động từ

  tự viết tay

  * danh từ

  máy tự ghi

  chữ viết riêng (của một người); chữ ký riêng

  bản thảo viết tay (của tác giả)

  bản tự viết tay

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • autograph

  * kỹ thuật

  bút tích

  máy tự ghi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • autograph

  something written by one's own hand

  a person's own signature

  Synonyms: John Hancock

  mark with one's signature

  The author autographed his book

  Synonyms: inscribe