autographic sale journal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autographic sale journal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autographic sale journal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autographic sale journal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • autographic sale journal

    * kinh tế

    số nhật ký bán hàng phục chế