austerity program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

austerity program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm austerity program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của austerity program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • austerity program

    * kinh tế

    phương án cắt giảm